Múzy v škole 2020

recenzovaný časopis založený na dlhoročnej tradícii vedeckej odbornosti pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu (ŠO 1.1.3 - umelecko-výchovné a výchovné predmety) garantovaný KHK PDF UMB

ISSN 1335-1605

Vyšlo nové číslo Múzy v škole 1-2 2019. Nájdete ho v sekcii Teória a prax - Didaktika hudby.


Redakcia

Redakčná rada:

prof. Belo Felix, PhD. – šéfredaktor

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. - ČR, UJEP

doc. dr. hab. Maciej Kołodziejski, prof. AH - Poľsko, Akademia H AG

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

prof. Mgr. Art. Irena Medňanská, PhD. † 2020
prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

Doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.

 


Recenzná rada:

prof. Dr. Michal Nedělka, Ph.D. - ČR, Karlova univerzita, Praha
prof. zw. Grzegorz Rubin - Poľsko, Univerzia KW
doc. PaedDr. Daniel Šimčík, PhD. - PDF Prešovská univerzita
PhDr. Miroslav Valica, PhD. 
Mgr. Petra Fridrichová, PhD. - CEV a KEV
PaedDr. Ján Husár, PhD. - MPC BB
PaedDr. Jana Hudáková, PhD. - PdF PU

Mgr. Art. Tomáš Boroš., PhD., Art.D. - SR Bratislava

Slávka Kopčáková, doc., PhDr., PhD. - FF PU


Zodpovedný redaktor:

prof. Mgr. B. Felix, PhD.

Organizačný manažér:

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Obálku navrhla:

Mgr. Mária Škvareková


Farebné struny Stanislavy Marákovej

 

Farebné struny - metodická príručka


Predplatné novinky...

 

Libor Fridman: Kapitoly didaktiky hudby. Banská Bystrica: Dali, 2020. ISBN 978-80-8141-240-0

Cena 20.-

Predplatné časopisu Múzy v škole na rok  je 8 eur.PARTNERIMúzy v škole 2000 - 2002

Múzy v škole 2000

číslo 1

Profily, medailóny, rozhovory

Príspevky:
Haviarová, E.: Maurice Ravel – Moja matka hus, s. 16
Janči, Z.: Miriam Tomašiaková  - nový talent slovenskej grafiky, s. 14
Langsteinová, E.: Ako ďalej v hudobnej výchove?, s. 5
Mazurek, J.: Hudebně výchovná metoda E. Jaques – Dalcroze, s. 12
Pirníková, T.: Mandala ako inšpirácia, s. 19
Tropp, S.: Mail art a E.mail art, s. 9

Informácie, aktuality, recenzie:
Hrivňáková, S.: Výtvarná hra – vernisáž detských prác POS Nitra, s. 20
Medňanská, I.: Rakúsko-slovenská bilaterálna spolupráca pre učiteľov Hv, s. 23
Medňanská, I.:  Renesancia hudobnopedagogickej koncepcie Carla Orffa na Slovensku, s. 25
Štolcová, L.: Artparády –výstava žiakov ZUŠ Sklenárova Bratislava, s. 22


Notová príloha:
Felix, B.: Pre mamičku, detská tanečná pieseň
Skladby k príspevku T. Pirníkovej (Hatrík, Grieg)  


číslo 2
Profily, medailóny, rozhovory
Hudáková, J.: Jubilantka Eva Zacharová, obálka
Strenáčiková, M.: Múzy Bela Felixa, obálka 

Príspevky:

Kollárová, E.: Premárnená šanca – estetická výchova, s. 5
Baranová, E.: Hodnotiť a klasifikovať na hodinách Hv? s. 6
Dolinská, E.: Hudobné nástroje v tvorbe Vincenta Šikulu, s. 14
Kupková, J.: Minulosť a súčasnosť našej Hv. Hudobno-pedagogické aktivity na Slovensku
z hľadiska ich prínosu pre našu Hv, s. 8
Michalová, E.: Viliam Figuš-Bystrý a jeho opera Detvan, s. 11
Michalová, K.: Výtvarná výchova – cesta k poznaniu? s. 18


 Informácie, aktuality, recenzie:
Kopčáková, S.: Acta Musiacae Paedagogicae Universitas Pressoviensis, recenzia zborníka
vedeckých prác KHv PF PU Prešov, s. 23
Lendelová, L.: Imago, časopis pre fotografiu, s. 21


Notová príloha:
Viliam Figuš-Bystrý: 1000 slovenských ľudových piesní/ výber pre 8. ročník ZŠ


číslo 3

Profily, medailóny, rozhovory
Michalová, E.: Spomienka na J. S. Bacha, obálka 

Príspevky:
Gašpar, I.: Funkcie a spôsob využitia výučbových počítačových programov, s. 14
Gero, Š.: Ako ďalej vo výtvarnej výchove, s. 5
Martiňáková, K.- Grabanová, M.: Výtvarné bloky a projekty, s. 20
Mistrík, E.: Multikultúrna výchova – prečo a načo, s. 10
Pekáriková, M.: Výchova ako umenie, s. 16


Informácie, aktuality, recenzie
Končeková, E.: ZUŠ v Spišskej Belej, s. 28
Kamenská, T.: Recenzie publikácií M. Langforda Tvorivé fotografovanie a učebnice a metodiky E. Langsteinovej/ B. Felixa Hudobná výchova pre 2. ročník ZŠ a  MP k učebnici Hv/2, s. 26
Medňanská, I.: Viedenský model rakúsko-slovenskej spolupráce pre učiteľov Hv, s. 24

Notová príloha:
Country piesne pre deti (P. Meluš, D. Franců, A. Cisík, tradicionál)


číslo 4

Profily, medailóny, rozhovory
Gero, Š.: Jubilant Stanislav Tropp, obálka

Príspevky:
Ghillány, T.:Ako ďalej konzervatóriá? s. 5
Hodúlová, A.: Hudobná náuka na základných umeleckých školách, s. 19
Kamenská, T.: Vinšujem Vám všetky vinše..., s. 16
Krbaťa, P.: Synestézie a synestetické metafory, s. 8
Lehoťáková, E.: Slovné hodnotenie vo výtvarnej výchove na 1. stupni ZŠ, s. 14
Šimčík, D.: Hudba hrou – hra v hudobnej výchove detí, s. 24


Informácie, aktuality, recenzie:
Stopka, S.: Kalifornikácia, s. 27 
Tomanová, V.: On a ona. Posledná dúha. Básne, s. 28

Notová príloha:
Piesne k článku T. Kamenskej

Múzy v škole 2001


číslo 1

Profily, medailóny, rozhovory
Kollárová, E.: Dobrý deň, pani Šimerová, obálka 

Príspevky:
Dibák, I.: Inštrumentálne činnosti v hudobnej edukácii, s. 26
Fridman, L.: Muzikoterapia, s. 17
Lucinkiewiczová-Michalová, K.: Na začiatku bolo zrnko maku, s. 27 
Palkovič, J.: Stav vyučovania Hv na Slovensku, s. 5
Pirníková, T.: Kedy prehovára skladateľov básnik? s. 22
Tropp, S.: Autenticita, s. 10
Zabadal, Ľ.: Dva póly výtvarného objektu/1, s. 15

Informácie, aktuality, recenzie:
Hrdina, Ľ.: Fórum pedagogiky. Info o medzinárodnej pedagogickej výstave, s. 28

Notová príloha:
Dibák, I.: Skladby k článku Inštrumentálne činnosti...  


číslo 2

Profily, medailóny, rozhovory
Zacharová, E.: Životné jubileum J. Hatríka, obálka

Príspevky:
Janeková, J.: Grafické znázorňovanie hudby na hodinách Hv/1, s. 19
Mačor, Ľ.: Využitie meltimediálneho počítača a internetu na hudobné aktivity žiakov, s. 15
Michalová, E.: Kam kráčaš, umelecká pedagogika? s. 5
Michalová, Z.: Kineziológia – kľúč k sebapoznaniu, s. 23
Tropp, S.: Formy výtvarnej interpretácie, s. 9
Vološčuková, E.: Recyclingart – umenie návratov, s. 13
Zabadal, Ľ.: Dva póly výtvarného objektu/2, s. 7


Informácie, aktuality, recenzie:
Droppová, D.: Recenzia publikácie B. Šupšákovej Detský výtvarný prejav, s. 30
Šupšáková, B.: Nezabúdajme na minulosť, predpovedajme budúcnosť výtvarnej edukácie. Správa z 41. kongresu NAEA v New Yorku, s. 29
Turicová, L.: Alternatívne vyučovanie rozšírenej estetickej výchovy v podmienkach
ZUŠ v Martine, s.26
Vakoš, J.: K 80. výročiu Speváckeho zboru slovenských učiteľov, s. 31

Notová príloha:
Detské piesne P. Janíčka/ R. Rusiňáka


číslo 3


Profily, medailóny, rozhovory
Ferliková, K.: Gratulujeme! Anton Macko, obálka

Príspevky:
Bátorová, D.: Hudobná edukácia na ZUŠ v duchu humanisticky orientovanej pedagogiky, s. 5
Dopitová, A.: Film ako prostriedok výchovného pôsobenia, s.  21
Hatrík, J.: Multikulturalita a hudobná výchova, s. 10
Janeková, J.: Grafické znázorňovanie hudby na hodinách Hv/2, s. 19
Šajbanová, J.: Multikultúrna výchova v hudobnej edukácii, s. 15

Informácie, aktuality, recenzie:
Blažeková, M.: Medzinárodný kurz integratívnej hudobno-pohybovej výchovy v Nitre, s. 30
Hrnčiarová, Ž.: Kolja – umenie versus komercia, s. 24
Kopčáková, A.: Dúhový most po piatykrát. Správa o literárnej a výtvarnej súťaži detí, s. 26
Medňanská, I.: Medzi globalizáciou a identitou. Správa z kongresu EAS v Rige, s. 28

Notová príloh:a
Dibák, I.: Rytmické cvičenia s textom

 

číslo 4

Profily, medailóny, rozhovory
Kollárová, E.: Čierno-biele klávesy života jubilujúcej klaviristky K. Havlíkovej, obálka
Pazúrik, M.: Za prof. Petrom Hradilom, s. 23

Príspevky:
Hatrík, J.: Ako ďalej, ZUŠ?, s. 5
Koštialová, K.: Čas vianočný, s. 6
Pejchovský, M.: W. A. Mozart, s. 15
Szakalová, K.: Hudobno-pohybová interpretácia v procese počúvania hudby, s. 11
Strenáčiková, M.: Hudobno-intelektové schopnosti a ich rozvoj, s. 18
Ševčíková, V.: Romové ako sociokulturní entita a jejich místo v pojetí moderní školské
multikulturní výchovy/1, s. 8
Zabadal, Ľ.: Vec a štýl, s. 17

Informácie, aktuality, recenzie:
Kralovičová, M.: Petržalskí učitelia v popradskej TAŠ-ke, s. 25
Medňanská, I.: Stretnutie susedov, s. 24
Rovňáková, Ľ.: K tematickým plánom Hv na 8 ročných gymnáziách, s. 22
Szokol, D.-Murányi, J.: Schola Privata Gutaiensis, súkromné SOU, s. 27
Valenta, I.: Blížia sa Vianoce, s. 29

Notová príloha:
Dibák, I.: Tvorenie melódie


Múzy v škole 2002


číslo 1

Profily, medailóny, rozhovory
Janeková, J.: E. Michl – osobnosť slovenskej hudobnej pedagogiky, obálka + s. 29
Vicianová, M.: Predstavujeme ZUŠ v Stupave, obálka

Príspevky:
Lepiešová, G.: Elementárna tvorivosť v počiatkoch klavírnej hry, s. 20
Pejchovský, M.: W. A. Mozart, s. 18
Pivková, I.: Korene klavírneho umenia, s. 23
Ševčíková, V.: Romové jako sociokulturní entita a jejich místo v pojetí moderní školské
multikulturní výchovy/2, s. 15
Šupšáková, B.: Vizualita, vizuálna kultúra a stratégie rozvíjania obrazotvornosti, s. 5

Informácie, aktuality, recenzie:
Dibák, I.: ZUŠ Sklenárova v Bratislave oslavuje, s. 27
Ulman, U.: Nebúrajme dielo, ktoré je užitočné, s. 26

Notová príloha:
Dibák, I.: Vytváranie akordicko-rytmického sprievodu  

číslo 2

Profily, medailóny, rozhovory
Kollárová, E.: Okamihy a vyznania, k storočnici Ľudovíta Fullu, obálka

Príspevky:
Belko, J.: Profesionálne zručnosti výtvarného pedagóga v humanistickej škole/1, s. 11
Ferlíková, K.: Rozvíjanie záujmov a motivácie žiakov zo sociálne a výchovne nedostatočne
podnetného prostredia pomocou výtvarnej výchovy, s. 5
Langsteinová, E.: Dialóg kultúr, s. 13
Lehoťáková, E.: Výchova výtvarným umením, s. 19
Malíková, M.: Sprostredkovanie umenia v galérii, s. 16
Naništová, M.: Úryvky zo slovenskej fotografie, s. 20
Rakovanová, E.: Smer, s. 24
Ševčíková, V.: Romové jako sociokulturní entita a jejich místo v pojetí moderní školské
multikulturní výchovy/3, s. 7
Štofaníková, I.: Výchovy integrovane, s. 26
Tkáčová, G.: Gýč je keď..., s. 23

Informácie, aktuality, recenzie:
Luptáková, E.: Jaroslav Kubička, s. 29
Viddová, O.: Grandiózny projekt 21. storočia, s. 28

Notová príloha:
Detské piesne na texty M. Rúfusa 

číslo 3

Profily, medailóny, rozhovory:
Kosová, B.: Rozlúčka so Stanislavom Tropom, obálka
Hudáková, J.: Do detského speváckeho zboru netradičnou cestou, rozhovor s Mgr. J. Verebom s. 18
-red.: Charta o hudobnej výchove  na všeobecnovzdelávacích školách v Európe, s. 19

Príspevky:
Bátorová, D.: ZUŠ ako kultúrna inštitúcia regiónu, s. 20
Belko, J.: Profesionálne zručnosti výtvarného pedagóga v humanistickej škole/2, s. 25
Felix, B.: Inakosť a jej tolerancia, s. 6
Pinková, I.: J. S. Bach – pedagóg, s. 14
Ševčíková, V.: Romové jako sociokulturní entita a jejich místo v pojetí moderní školské
multikulturní výchovy/4, s. 9

Informácie, aktuality, recenzie:
-red.: Závery zo zasadania katedier hudby a Hv na Slovensku, s. 5
Pazúrik, M.: 10. výročie Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici, s. 29
Sedlický, T.: K 5. medzinárodnému sympóziu o zborovom speve Cantus Choralis, s. 27
Strmeňová, D.: Hudobno-pedagogické kolokviá 2002, s. 13
Ševčík, P: Živly, informácia o výstave, s. 24

Notová príloha: 
Piesne detí Tatranskej alternatívnej školy


číslo 4

Profily, medailóny, rozhovory
Kodejška, M.: František Sedlák, šlechetný člověk, pedagog a hudebník, obálka
Očenášová, S.: Harmónia vzťahov prof. Evy Michalovej, rozhovor, s. 18

Príspevky:
Rovňáková, Ľ.: Detský hudobný nástroj – inšpirácia, aktivizácia, motivácia, s. 13
Stopka, S.: Hudobná výchova v Sibford School, Veľká Británia, s. 16
Šupšáková, B.: Výtvarné umenie a komunikácia s výtvarným dielom v základnej škole, s. 5
Stiborová, Z.: K hudbě pohybem, improvizací, hrou, s. 8
Vlčko, P.: MIDI štandardy v hudobnej praxi, s. 10

Informácie, aktuality, recenzie:
-red.: Konference Hudební pedagogika a výchova – minulost, přítomnost, budoucnost.
Olomouc 2002, s. 24
Bachratý, B.: ZEM – 17. Artparáda výtvarného odboru ZUŠ, s. 26
Gero, Š.: Marginálie k publikácii Jána Belku, s. 29
Mihoková, Z.: Na margo jednej zaujímavej publikácie, s. 28
Ruttkay, J.: Muzikály na vrútocký spôsob, s. 25

Notová príloha:
Lullaby, Keď Mária; slovenská vianočná koleda zo zbierky Slovak Christmas Carols vydanej r. 1957
v Clevelande, Ohio, USA
Janíček, P./ Čobej, A.: Vianočná koleda
Kaliňák, Ľ./ Hošták, I.: Zima
Mikuláš Schneider-Trnavský: Snehuliak