Múzy v škole 2020

recenzovaný časopis založený na dlhoročnej tradícii vedeckej odbornosti pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu (ŠO 1.1.3 - umelecko-výchovné a výchovné predmety) garantovaný KHK PDF UMB

ISSN 1335-1605

Vyšlo nové číslo Múzy v škole 1-2 2019. Nájdete ho v sekcii Teória a prax - Didaktika hudby.


Redakcia

Redakčná rada:

prof. Belo Felix, PhD. – šéfredaktor

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. - ČR, UJEP

doc. dr. hab. Maciej Kołodziejski, prof. AH - Poľsko, Akademia H AG

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

prof. Mgr. Art. Irena Medňanská, PhD. † 2020
prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

Doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.

 


Recenzná rada:

prof. Dr. Michal Nedělka, Ph.D. - ČR, Karlova univerzita, Praha
prof. zw. Grzegorz Rubin - Poľsko, Univerzia KW
doc. PaedDr. Daniel Šimčík, PhD. - PDF Prešovská univerzita
PhDr. Miroslav Valica, PhD. 
Mgr. Petra Fridrichová, PhD. - CEV a KEV
PaedDr. Ján Husár, PhD. - MPC BB
PaedDr. Jana Hudáková, PhD. - PdF PU

Mgr. Art. Tomáš Boroš., PhD., Art.D. - SR Bratislava

Slávka Kopčáková, doc., PhDr., PhD. - FF PU


Zodpovedný redaktor:

prof. Mgr. B. Felix, PhD.

Organizačný manažér:

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Obálku navrhla:

Mgr. Mária Škvareková


Farebné struny Stanislavy Marákovej

 

Farebné struny - metodická príručka


Predplatné novinky...

 

Libor Fridman: Kapitoly didaktiky hudby. Banská Bystrica: Dali, 2020. ISBN 978-80-8141-240-0

Cena 20.-

Predplatné časopisu Múzy v škole na rok  je 8 eur.PARTNERIMúzy v škole 2003 - 2005

Múzy v škole 2003

číslo 1

Profily, medailóny, rozhovory
Nedělka, M.: K osmdesátinám Ilii Hurníka, obálka, s. 14-15

Príspevky
Ferlíková, K.: Rozvíjanie záujmov a motivácie žiakov, s. 2
Jartim, J.: Ovocie leta – dve súťažné skladby z pohľadu dirigenta, s. 24
Koštiaľová, K.: Od Troch kráľov po Gregora, s. 16
Krbaťa, P.: Informačné a komunikačné technológie v multikultúrnej výchove, s. 8
Slavíková, M.: Hlasová výchova v integrativním pojetí, s. 21 
Stiborová, Z.: K hudbě pohybem, improvizací, hrou – část praxeologická/1, s. 11
Weisová, P.: Priestorová predstava a nasadenie tónu, s. 18

Informácie, aktuality, recenzie
Pazúrik, M.: Mládež spieva 2003, s. 24
Sláviková, Z.: Hudobnoscénický projekt Príbeh o Janovi baníkovi, s. 27
Vatrálová, J.: Ján Belko: Profesionálne zručnosti pedagóga v humanistickej škole, s. 28
Zacharová, E.: ... aby pieseň znela

Notová príloha
Piesne M. Pekarikovej-Krusinskej na texty M. Rúfusa
Piesne k článku Z. Slávikovej


číslo 2

Profily, medailóny, rozhovory
Očenášová, S.: Rozhovor s Evou Kollárovou, obálka

Príspevky
Adámková, H.: Potřebujeme hudebně-ekologickou výchovu?, s. 20
Ašenbrenerová, I.: Práce s říkadlem I., s. 17
Kološtová, M.: Uplatnenie vokálno-intonačných činností, s. 5
Pappová, P.: Multimediálnosť vo vyučovaní hudobnej výchovy, s. 8
Pinková, I.: C. P. Bach – pedagóg, s. 10
Stiborová, Z.: K hudbě pohybem, improvizací, hrou – část praxeologická/2, s. 15
Vatrálová, J.: O veciach obyčajne neobyčajných na hodine Vv, s. 22

Informácie, aktuality, recenzie
Gergeľová, P.: O ilustrácii detských kníh – knižný veľtrh v Bologni, s. 26
Medňanský, K.: Niekoľko zamyslení po študijnej ceste, s. 28
Tomanová, M.: Vokálna jar v Kysuckom Novom Meste, s. 30
Viddová, O.: Bostonská premiéra baletu Borisa Eifmana, s. 25

Notová príloha
Piesne k článku I. Ašenbrenerovej

číslo 3 - 4

Profily, medailóny, rozhovory

Kodejška, M.: Gratulace paní Boženě Viskupové, obálka

Príspevky
Ašenbrenerová, I.: Leoš Janáček – Říkadla, s. 24
Dadejová, A.: Nebojme sa hudobno-dramatických projektov, s. 26
Felix, B.: Kam sa podela príprava učiteľa pre 1. stupeň ZŠ?, s. 6
Fridman, L.: Multikultúrne postoje žiakov strednej školy, s. 9
Kleňová, M.: Vplyv hudby na psychiku a zdravotný stav človeka, s. 22
Lizoň, M.: Známy E. Neizvestnyj, s. 17
Nováková, Z.: Výběr písňového materiálu v hudební výchově?, s. 20
Pekariková, M.: Význam ticha v pedagogickom diele M. Montessoriovej, s. 13

Informácie, aktuality, recenzie
Felix, B.: Závery zo zasadnutia vedúcich a zástupcov katedier hudby a hudobnej výchovy
vysokých škôl v Trenčianskych Tepliciach, s. 5
Medňanská, I.: Problematika vzťahu detí a mládeže k artificiálnej hudbe – informácie
z kongresu v Krakove, s. 30
Slavíková, M.: Diskuse ku strukturálním reformám ve vzdělávání učitelů Hv – informácie
z kongresu EAS, s. 28
Švikuhra, J.: Letavy pre umeleckú mládež, s. 32

Notová príloha
Koledy (L. Borzík, I. Berlin, Z. Mikula)


Múzy v škole 2004


číslo 1

Profily, medailóny, rozhovory
Krušinská, M.: Jubileum Petra Krbaťu, s.2

Príspevky
Gašpar, I.: Hudobný vkus versus ľudová pieseň, s.19
Hricová, Ľ.: Výchovné koncerty cez prizmu učiteľa ZUŠ/1, s.25
Janáková, E.: Zoči-voči televíznej obrazovke, s. 21
Kanišáková,T.: Perspektívy prípravy učiteľa – zbormajstra v kreditovej forme štúdia, s.17
Langsteinová, E.: Podnety z pedagogického odkazu Zoltána Kodálya pre vyučovanie hudobnej výchovy na Slovensku, s.15
Parík, I.: O tvorivosti, novom a tradícii, s.5
Pravotiaková, G.: Môžeme vo vyučovaní klavírnej hry v ZUŠ začať skladbami slovenských skladateľov?, s.10
Tomanová-Šlosiarová, M.: Postava Aidy z rovnomennej opery, s.7

Informácie, aktuality, recenzie
Lacko, M.: Novoročenky – celoslovenská výtvarná súťaž prác žiakov ZUŠ, s.31
Langsteinová, E.: Medzinárodná konferencia  Kodályova metóda vo výchove a vzdelávaní pedagógov v 21. storočí v Galante, nielen o Kodályovi, s.29
Pazúrik, M.: Za Martinom Šafárom, s. 30

Notová príloha
Deep In The Heart Of  Texas, kovbojská pieseň
Felix, B.: Odborník
Felix, B./ Hevier, D.: Snívaníčko
Felix, B./ Hevier, D.: Zlé deti prídu do pekla
Súdi, J./ Mučaji, P.: Snehulienka a snehulienka


číslo 2


Profily, medailóny, rozhovory
Mišaneková, M.: Tatranská alternatívna škola v Poprade, s.31
Pazúrik, M. – Langsteinová, E.: Lúčime sa s doc. PhDr. Tiborom Sedlickým, CSc., s.2 + s. 13

Príspevky
Banáry, B.: Špecifiká hudobnej výchovy na cirkevných školách, s.23
Fridman, L.: Koncepcia nového študijného odboru školské hudobné súbory na UMB, s. 29
Hricová, Ľ.: Výchovné koncerty cez prizmu učiteľa ZUŠ/2, s.18
Krbaťa P.: Psychologické aspekty  pedagogického výkonu, s.5
Pavlikánová, M.: Na ceste k významu obrazu, s.9
Reichova, Z.: Poďme do ZOO! – cyklus Iris Szeghy pre malých klaviristov, s.25

Informácie, aktuality, recenzie
Bekéniová, Ľ.: Celoslovenská premiéra v Prešove, s.32
Bátorová, D., Králik, J.: Celoslovenská súťaž v  hre na gitare Handlovské gitary 2004, s.33
Polohová, M.: Detská populárna pieseň v škole, poznámky k notovej prílohe, s.27

 Notová príloha
Beláková, K./ Vereb, J .: Stretla sa vša so všou
Furman S./Rúfus M.: Kačičky vo vode
Furman, S./Rúfus, M.: Tulipán
Kubovčíková, A./Vereb, J.: Myš
Urbaneková, M.: Prvé lásky


číslo 3

Príspevky
Červená, Ľ.: Slovenská hudobná tvorba 20. storočia pre deti zo štýlového, estetického, pedagogického a interpretačného hľadiska v kontexte európskych hudobných aktivít, s.8
Hrabovská, D.: Medzipredmetové kontakty, umenovedené súvislosti a internet, s.24
Klimek, P.: Hry. Skrývanie – odkrývanie, s.22
Krušinská, M.: Hudobná výchova v alternatívnych edukačných programoch na Slovensku, s.5
Langsteinová, E.: Hudobná tvorba pre deti z didaktického hľadiska, s.10
Michálková, D.: Percepčné činnosti na 1.stupni ZŠ, s.13
Pergler, F.: Význam hudobnej náuky z pohľadu pedagóga hra na klavír, s.15
Pirníková, T.: Kontexty slovenskej ľudovej motiviky v cykle Obrázky zo Slovenska/1, s. 19

Informácie, aktuality, recenzie
Flimelová, O.: Bienále fantázie Martin 2004, s.2
Hodúlová, A.: Zábavné činnosti v ZUŠ, obálka, s. 3
Krátky, V.: Celoslovenský sviatok mladých výtvarníkov, s.2
Pazúrik, M.: Cantus choralis Slovaca 2004, s.29
-red.: Básničky – hudobno-literárna súťaž v ZUŠ Jesenské, s. 28

Notová príloha
Rota, N.: Canto di gloria


číslo 4

Profily, medailóny, rozhovory
Nechalová, Ľ.: 35 rokov šťastia a radosti našej Mladosti, s.27

Príspevky
Lizoň, M.: Radosť z nákupu, alebo Manéž ako hypermarket, s.18
Macková, K.: Postavenie nondirektivity v hudobnej výchove pri vytváraní primeraného sebahodnotenia dieťaťa, s.5
Medňanský, K.: Historické hudobné nástroje a ich miesto vo vyučovacom procese, s. 9
Pirníková, T.: Kontexty slovenskej ľudovej motiviky v cykle Obrázky zo Slovenska/2, s.15
Škvarková, J.: Slovenská klavírna tvorba pre deti na začiatku 21. storočia, s.13

Informácie, aktuality, recenzie
Felixová, O.: Za Karolom Baronom, s.2
Kolárová, E.: Uvidieť hudbu, recenzia knihy E. Farkašovej Uvidieť hudbu a iné eseje,  s.22
Sokolová, K.: Tradícia dvoch škôl a ich spolupráca v oblasti výtvarnej výchovy, s.23
Žiaková, H.: Spestrime si hodiny hudobnej výchovy, s.25

Notová príloha
Čobej, A.: Vitaj, dedko Mráz
Čobej, A.: Svieť nám, stromček jagavý
Felix, B.: Milujeme Mikuláša
Súdi, J. /Ferková, H.: Počtárka
Súdi, J./ Mučaji, P.: Snehuliak a snehulienka
Odkladal, J. /Michalčíková, M.: Príde dedo Mráz
Koleda: Poďte chlapci k nám


Múzy v škole 2005


číslo 1


Profily, medailóny, rozhovory
Hrivňáková, S.: Rozlúčka s Antonom Mackom, obálka, s. 2

Príspevky
Crha, B.: Hudba – preferencie – hodnoty/1, s. 8
Felixová, O.: Výtvarná výchova v súčasnosti a v budúcnosti, s. 5
Gašpar, I.: Možnosti aplikácie IKT v hudobnej výchove, s. 10
Greňová, K.:  Modelovanie vyučovacieho procesu na hodinách hudobnej náuky ZUŠ prostredníctvom aktivizačných a motivačných metód, s. 15
Hvozdovičová, I.: Metamorfózy umenia, s. 19
Machálek, P.: Estetika v hudbe i mimo nej, s. 24
Pejhovský, M.: Kultúra stredoveku, s. 14

Informácie, aktuality, recenzie
Dobáková, E.: Výtvarná výchova na ZŠ Dudova ul. č. 2 v Bratislave, obálka, s. 3
Pazúrik, M.: Recenzia knihy D. Michálkovej Detské piesne a hry so spevom, s. 25
Rakovanová, E.: K výstave fotografií Dušana Kováča, s. 21

Notová príloha
Urbaneková, M.: Snehová kráľovná (detský muzikál)

číslo 2


Profily, medailóny, rozhovory

Príspevky
Ašenbrenerová, I.: Variácie v hudobnej výchove, s. 18
Bekéniová, Ľ.: Škola, nebola si vždy taká, s. 26
Crha, B.: Hudba – preference – hodnoty/2, s. 9
Janeková, J.: Prečo a ako si zhotoviť jednoduché hudobné nástroje? s. 16
Krušinská, M.: Elementárne kompozície detí základnej školy, s. 20
Ladiverová, T.: Music reality show z pohľadu hlasového pedagóga, s. 22
Režný, P.: K problematice interpretace mužského sboru L. Janáčka Láska opravdivá, s. 14
Strenáčiková, M.: Emocionálna inteligencia – jeden z cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu na konzervatóriách? s. 12
Tacol, T. – Čerkez,  B. T.: Výtvarná výchova v Slovinsku, s. 5
Hrivňáková, S.: Výtvarný projekt „Protiklady“, s. 28

Informácie, aktuality, recenzie
Kováčová, H. : Po 11. ročníku ABB 2005, s. 29
Pazúrik, M.: Akademická Banská Bystrica, s. 2
Říha, J.: I. Ašenbrenerová: Opera pro děti, s. 31

Notová príloha
Kad si bila mala Mare (Chorvátsko – Dalmácia)
J. Bock: Fidlikant na streche
R. Jurist: Letí šíp savanou
Španielska romanca (tradicionál)


číslo 3

Profily, medailóny, rozhovory
Poliak, A.: Jubilant Belo Felix, obálka,  s. 2
Príspevky
J. Janeková: Prečo a ako si zhotoviť jednoduché hudobné nástroje?, s. 20
M. Kodejška: Na dobrém počátku všechno záleží, s. 8
E. Langsteinová – H. Žiaková: Vzťah učiteľov Hv k ďalšiemu vzdelávaniu, s. 23
J. Pinková: Domenico Scarlatti – pedagóg, s.  18
T. Tacol – B. T. Čerkez: Výtvarná výchova v Slovinsku, s. 5
Informácie, aktuality, recenzie
D. Kochelková: Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia, s. 26
Nechalová, Ľ.: To najlepšie nakoniec alebo Magnólia jubiluje, s. 28
Rakyta, D.: Bomburova šabľa jubiluje, s. 30

Notová príloha
J. Vejvoda/ V. Zeman: Škoda lásky
V. Patejdl/ J. Urban: Voda čo ma drží nad vodou
Kazačok- Kaťuša – ruská ľudová pieseň
Kukuleczka – poľská ľudová, upravil V. Gajdoš
Ó, řebíčku zahradnícký, česká ľudová, upravil Pavol Jurkovič


číslo 4


Profily, medailóny, rozhovory
Kollárová, E.: Interview o predmete Estetická výchova s M. Lapitkom, s. 13
Langsteinová, E. – Pazúrik, M.: 10 rokov časopisu Múzy v škole, obálka, s. 2 + s. 5

Príspevky
Galajdová, K.: Cestou k interpretácii obrazu v edukačnom prostredí/1, s. 26
Hrunčáková, E.: Teória učenia sa hudbe E. Gordona..., s. 17
Krušinská, M.: Metodické inšpirácie k rozvíjaniu spevavosti detí I. stupňa ZŠ, s. 23
Langsteinová, E.: K súčasnému stavu Hv na Slovensku, s. 7
Lehoťáková, E.: Synestézia a výchovno-vzdelávací dosah synestetického vnímania na hodinách Vv na 1. stupni ZŠ, s. 28
Pirníková, T.: Skladateľ detstva Robert Schumann, s. 20
Šupa, M.: Otvorený list ministrovi..., s. 15
Šupšáková, B.: Výtvarná výchova a jej teória v historickom kontexte, s. 10

Informácie, aktuality, recenzie
Maráková, S.: Benefičný koncert DAR,  recenzia, s. 31
Kokavecz, O.: Recenzia publikácie Ferliková, K. – Macko, A.: Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku ZŠ – metodická príručka, s. 33
Klimek, P.: Martinská repríza, obálka, obálka, s. 3

Notová príloha
A. Tomášová: Hugova guľa; Lienka, piesne pre spev a klavír