Múzy v škole 2020

recenzovaný časopis založený na dlhoročnej tradícii vedeckej odbornosti pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu (ŠO 1.1.3 - umelecko-výchovné a výchovné predmety) garantovaný KHK PDF UMB

ISSN 1335-1605

Vyšlo nové číslo Múzy v škole 1-2 2019. Nájdete ho v sekcii Teória a prax - Didaktika hudby.


Redakcia

Redakčná rada:

prof. Belo Felix, PhD. – šéfredaktor

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. - ČR, UJEP

doc. dr. hab. Maciej Kołodziejski, prof. AH - Poľsko, Akademia H AG

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

prof. Mgr. Art. Irena Medňanská, PhD. † 2020
prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

Doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.

 


Recenzná rada:

prof. Dr. Michal Nedělka, Ph.D. - ČR, Karlova univerzita, Praha
prof. zw. Grzegorz Rubin - Poľsko, Univerzia KW
doc. PaedDr. Daniel Šimčík, PhD. - PDF Prešovská univerzita
PhDr. Miroslav Valica, PhD. 
Mgr. Petra Fridrichová, PhD. - CEV a KEV
PaedDr. Ján Husár, PhD. - MPC BB
PaedDr. Jana Hudáková, PhD. - PdF PU

Mgr. Art. Tomáš Boroš., PhD., Art.D. - SR Bratislava

Slávka Kopčáková, doc., PhDr., PhD. - FF PU


Zodpovedný redaktor:

prof. Mgr. B. Felix, PhD.

Organizačný manažér:

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Obálku navrhla:

Mgr. Mária Škvareková


Farebné struny Stanislavy Marákovej

 

Farebné struny - metodická príručka


Predplatné novinky...

 

Libor Fridman: Kapitoly didaktiky hudby. Banská Bystrica: Dali, 2020. ISBN 978-80-8141-240-0

Cena 20.-

Predplatné časopisu Múzy v škole na rok  je 8 eur.PARTNERIMúzy v škole 2006 - 2008

Múzy v škole 2006


číslo 1


Profily, medailóny, rozhovory

Ferlíková, K.: Predstavujeme – Dana Moravčíková, s. 26
Michalová, E.: K vzácnemu jubileu (prof. Jarmila Vrchotová-Pátová), obálka, S. 2  

Príspevky
Bátorová, D.: Špecifické vývinové poruchy učenia nie sú prekážkou, s. 16
Felixová, O.: Literárny text a výtvarný metatext v procese rozvoja kreativity detí a mládeže, s. 5                      
Galajdová, K.: Cestou k interpretácii obratu v edukačnom prostredí/2, s. 21
Grohová, V.: Slovenská ZUŠ – možno aj vzor pre ostatné štáty EÚ, s. 23
Hrivňáková, S.: Naratívne zobrazovanie v synestézii s hrou, akciou, udalosťou a inscenáciou v predmete výtvarná výchova, s. 10
Hrnčiarová, Ž.: Hudobný historizmus 19. storočia ako estetický fenomén, s. 12

Informácie, aktuality
Hricová, Ľ.: Srebrna szybka/Strieborné sklíčko – Krakov 2006, s. 29
Mészárosová, T.: Pohyb, hra, hudba ako súčasť dramatickej výchovy detí/ tvorivá dielňa
učiteľov, Divín 2005, s. 27
Sokolová, K.: Aktivity Múzea moderného umenia A. Warhola v oblasti muzikológie, s. 28

Notová príloha
Doplňujúce piesne k učebnici Hv pre 7. ročník ZŠ  


číslo 2


Profily, medailóny, rozhovory

Pazúrik, M. : Jubileum Speváckeho zboru slovenských učiteľov, obálka, s. 2 + s. 9
Hlávková, L.: Škola, kde sa venujú počítačovej grafike/ ZUŠ Podjavorinskej Bratislava, obálka, s. 3

Príspevky
Domček, M.: Využitie počítačovej grafiky vo vyučovacom procese na ZUŠ, s. 23
Frič, R.: Psycho-fyzické  aspekty klavírní hry, s. 10
Machálek, P.: Využitie swingu a populárnej hudby v príprave učiteľov, s. 14
Maráková, S.: Náčrt používaných metodických postupov hry na husliach/1, s. 12
Michalová, E.: Výchova je láska, s. 5
Pejhovský, M.: Gustav Mahler – svetoznámy operný dirigent a hudobný skladateľ, s. 17

Informácie, aktuality
Hrnčiarová, Ž.: 40. výročie ZUŠ S. Stračinu v Detve, s. 27
Kočišová, R.: Vidieť srdcom, seminár v MPC Prešov, s. 25  
Škvarková, J.: Mobility vysokoškolských pedagógov

Notová príloha
Michálková, D.: Rómske piesne, výber z publikácie autorky Romane giľa – rómske piesne


číslo 3

Profily, medailóny, rozhovory
Kološtová, M/ Nechalová, Ľ.: Jubilant Vladimír Gajdoš, obálka, s. 2  

Príspevky
Krbaťa, P.: Bariéry a cesty rozvoja kreativity v oblasti hudobnej edukácie, s. 5
Maráková, S.: Náčrt používaných metodických postupov hry na husliach/2, s. 15
Moravčíková, O.: Musica mundana a spiritualita hudobných nástrojov/1, s. 11
Polohová, M.: Reflexia práce hlasového pedagóga s nevidiacou študentkou, s. 21
Šimčík, Ľ.: Sociálne aspekty hudobno-folklórnej komunikácie v základnej škole, s. 17

Informácie, aktuality
Kochelková, D.: Učebnice hudobnej náuky pre ZUŠ, s. 23
Sokolová, K.: Katedra výtvarnej výchovy PF UMB v Banskej Bystrici, s. 29
Szakallová, K.: Nové učebnice Hv pre 1. – 4. ročník ZŠ/maďarská, s. 27  

Notová príloha
Gašpar, I.: Ľudové piesne z Podpoľania


číslo 4

Profily, medailóny, rozhovoryMichalková, D.: Za Vladimírom Gregorom, obálka, s. 2  

Príspevky
Felixová, O.: Talent a tvorba, 18
Langsteinová, E./ Fridman, L.: Stratégia ďalšieho vzdelávania učiteľov Hv, s. 5
Miklošíková, O.: Učiteľ hudobnej výchovy a jeho kompetencie, s. 9
Moravčíková, O.: Musica mundana/2, s. 14
Satková, J.: Výtvarný pedagóg a výtvarná komunikácia, s. 20
Zacharová, E.: Pohľad recenzenta na učebnice hudobnej výchovy, s. 23

Informácie, aktuality
Goliašová, M.: Cantus choralis Slovaca 2006, s. 24
Kupková, J.: Blanka Knopová: Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdelávání na ZŠ a SŠ, recenzia publikácie, s. 26
Říha, J.: Karneval zvířat – recenzia publikácie I. Ašenbrenerovej, s. 28
Šenitková, B.: 40 rokov Speváckeho zboru michalovských učiteľov, s. 27

Notová príloha
Novák, M.: Vrabce a vrany, pieseň pre soprán, alt a klavír


Múzy v škole 2007


číslo 1 - 2

Profily, medailóny, rozhovory
Michalová, E.:  Spomienka k jubileu hudobného skladateľa Ivana Hrušovského, obálka, s.2

Príspevky
Davidová, A.: Hudobno-pedagogický prístup k diagnostikovaniu hlasovej poruchy detí mladšieho školského veku, s.18
Krušinská, M.: Muzilienka. Elementárne hudobno-dramatické hry s deťmi predškolského a mladšieho školského veku, s.22
Langsteinová, E.: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy Ladislava Burlasa, s.5
Pavlíková, M.: Interpretácia a reflexia obrazu z pohľadu jeho estetickej hodnoty a významu,  s.9
Šupšáková, B.: Paradigmy umeleckej edukácie, s.14

Informácie, aktuality, recenzie
Jabbour, P.: Hudobná výchova v Libanonskej republike, s.24
Jašková, I.: Jubileum ZUŠ Ľudovíta Rajtera, obálka, s.3
Krušinská, M. – Medňanská, I.: Hudobné vzdelávanie v Európe. Štart európskeho sieťového projektu Comnius C3, s.29
Sedláková, M.: Stretnutie gitaristov s Miriam Rodriguez Brűllovou, s. 26
Strenáčiková, M.: Recenzia publikácie Marianna Kološtová: Štefan Kantor, s.28
Tarjányi, V.: Moyzesiana 2007, s.25

Notová príloha  
E. Suchoň/ J. Pavlovič: Krbová pesnička  (detský 2-hlasný zbor)
Kysuca, Kysuca (detský 3 hlasný zbor)
J. Meier/ V. Sládek (preklad J. Smrek) Lastovička (pre sólový hlas a klavír)
Mala som milého sokolíka  (detský 2- hlasný zbor)
Od Oravy dážď  ide (detský 3-hlasný zbor)
Eugen Suchoň/Ján Turan: Čo si šepocú veveričky (detský 2-hlasný zbor)
Ladislav Burlas/Oľga Navrátilová: Žabia škola (pre sólový hlas a klavír)
Výber piesní z krajskej súťažnej prehliadky detských spevákov o Hronseckú  lipovú ratolesť v Hronseku (výber, spracovanie a notopis Igor Gašpar)

číslo 3 – 4

Profily, medailóny, rozhovory
Polohová, M.: Zástoj Marty Ratajovej-Schimplovej pri rozvoji vokálnej pedagogiky i hudobno-dramatického umenia na Slovensku, obálka, s.2, 3

Príspevky
Kupková, J.: Fenomén inovácie v súčasných slovenských učebniciach Hv, s.18
Langsteinová, E.:  Hudobná výchova a vzdelávacie programy, s.5
Pográczová, S.: Hudba ako nezastupiteľný fenomén vo výchove detí, s.15
Syrová, M.: Výstava výtvarného umenia – cesta k poznávaniu vizuálneho jazyka, s.8
Špilák, P.: Elementárna  kompozičná práca s hudobným materiálom na ZUŠ, s. 10

Informácie, aktuality, recenzie
Brozmanová, O.: Sympózium v modrom na UMB v Banskej Bystrici, s.24
Janeková, J.: Marie Horáková: Vývoj vybraných českých metodik 2. poloviny 20.století, s.28
Krušinská, M.: Zlaté mosty v Nitre (Reportáž z letného kurzu v duchu ideí Carla Orffa), s.21
Medňanská, I.: Učiteľ  hudby v centre pozornosti letného seminára krajín V4 v Prahe, s.26

Notová príloha  
Peter Špilák: Smutná nálada; Les sa prebúdza; Vojna mravcov; (skladbičky pre klavír)
M. Žbirka/ K. Peteraj: Biely kvet; Múr našich lások
J. Baláž/ B. Filan: Zaľúbil sa chlapec

Múzy v škole 2008  

číslo 1

Profily, medailóny, rozhovory
red.: Eugen Suchoň,  obálka

Príspevky
Dyrtová,K.: Hudební a prostorová inteligence, s. 10
Fridman, L.: Kompetencie učiteľov hudobnej výchovy vzdelávacie programy, s. 5
Kozelská, I.: Nové cesty v profesionální hlasové přípravě učitelů, s. 20
Králová, E.: Žiaci – ich špecifiká a vývoj pri hudobnej výučbe, s. 14
Urbanová, M.: Nové trendy detského zborového spevu, s. 23

Informácie, aktuality, recenzie
Beňová, E.: Detský umelecký festival v ZUŠ J. Cikkera B. Bystrica, s. 29
Hrnčiarová, Ž.: Hudobno-dramatický projekt pre materské školy Spievajúci drak, s. 25
 Škvarková, J.: 1. ročník medzinárodných klavírnych kurzov AU B. Bystrica, s. 27

Notová príloha
Špilák, P.: Drak; Hady


číslo 2

Profily, medailóny, rozhovory
red.: PhDr. Ľubica Kopinová, obálka
Dobrančinová, J.: Rozhovor s Petrom Breinerom, s. 24  

Príspevky
Bilančíková, T.: Projekcia kontextov recepcie ilustrácie do výtvarnej činnosti detí, s. 18
Brejka, R.: Hudba ako krásna hra, reč citov alebo posolstvo? s. 10
Felix, B.: Výchova umením – očakávania a realita, s. 5
Janeková, J.: Hudobná výchova v Poľsku po školskej reforme/1, s. 8
Kotmanová, A.: Etická dimenzia hudobnej edukácie, s. 15
Schneiderová, M.: Zima prichádza, s. 21

Informácie, aktuality
Medňanská, I.: Visegrádske stretnutia hudobných pedagógov, s. 28
Šimčík, Ľ.: Nový audiovizuálny DVD nosič pre hudobnú výchovu v 3. a 4. ročníku ZŠ, s. 26
Šimčík, Ľ.: Moyzesiána, s. 27

Notová príloha
Némethová, G.: Päť piesní pre detský zbor


číslo 3-4  

Profily, medailóny, rozhovory
Čunderlíková, E.: ZUŠ E. Suchoňa, Bratislava, obálka
Dobrančinová, J.: Rozhovor s Mariánom Čekovským, s. 30

Príspevky
Bahledová, T.: Trojhlas v príprave študentov elementárnej a predškolskej pedagogiky, s. 29
Brejka, R.: Beethovenovská reflexia a sebareflexia, s. 10
Čunderlíková, E.: Šo prináša Štátny vzdelávací program, s. 3
Dytrová, K.: Modlitba, čas a prostor v hudbě a výtvarném umění, s. 15
Felix, B. – Kaščáková, L.: Masmediálne technológie v školskom hudobnom vzdelávaní
ako téma Visegrádskej konferencie, s. 35
Janeková, J.: Hudobná výchova v Poľsku po školskej reforme II., 24
Koščová, M.: Práca s médiami vo výtvarnej výchove, s. 28
Pirníková, T.: Prečo sa stať hudobným pedagógom?, s. 7
Šmehýlová, K.: Životná realita je interdisciplinárna – projektové vyučovanie na ZUŠ, s. 20

Informácie, aktuality, recenzie
Jabbour, P.: Príprava učiteľov hudby materských a základných škôl vo Francúzsku, s. 26
Králová, E.: Workshop prof. Josefa Scheideggera, s. 33
- red.: Ševčíková, V.: Slyšet, cítit, dotýkat sa... informácia o monografii, s. 37

Notová príloha
Daj Boh šťastia. Úprava ľudovej piesne, T. Bahledová
Vičar, J. – Žáček, J.: Uspávanka pro Míšana, detský hlas a klavír