Múzy v škole 2020

recenzovaný časopis založený na dlhoročnej tradícii vedeckej odbornosti pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu (ŠO 1.1.3 - umelecko-výchovné a výchovné predmety) garantovaný KHK PDF UMB

ISSN 1335-1605

Vyšlo nové číslo Múzy v škole 1-2 2019. Nájdete ho v sekcii Teória a prax - Didaktika hudby.


Redakcia

Redakčná rada:

prof. Belo Felix, PhD. – šéfredaktor

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. - ČR, UJEP

doc. dr. hab. Maciej Kołodziejski, prof. AH - Poľsko, Akademia H AG

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

prof. Mgr. Art. Irena Medňanská, PhD. † 2020
prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

Doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.

 


Recenzná rada:

prof. Dr. Michal Nedělka, Ph.D. - ČR, Karlova univerzita, Praha
prof. zw. Grzegorz Rubin - Poľsko, Univerzia KW
doc. PaedDr. Daniel Šimčík, PhD. - PDF Prešovská univerzita
PhDr. Miroslav Valica, PhD. 
Mgr. Petra Fridrichová, PhD. - CEV a KEV
PaedDr. Ján Husár, PhD. - MPC BB
PaedDr. Jana Hudáková, PhD. - PdF PU

Mgr. Art. Tomáš Boroš., PhD., Art.D. - SR Bratislava

Slávka Kopčáková, doc., PhDr., PhD. - FF PU


Zodpovedný redaktor:

prof. Mgr. B. Felix, PhD.

Organizačný manažér:

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Obálku navrhla:

Mgr. Mária Škvareková


Farebné struny Stanislavy Marákovej

 

Farebné struny - metodická príručka


Predplatné novinky...

 

Libor Fridman: Kapitoly didaktiky hudby. Banská Bystrica: Dali, 2020. ISBN 978-80-8141-240-0

Cena 20.-

Predplatné časopisu Múzy v škole na rok  je 8 eur.PARTNERIMúzy v škole 2009 - 2011

Múzy v škole 2010


číslo 1 – 2

Profily, medailóny, rozhovory
Sokolová, K. : Spomienka na Stanislava Troppa, obálka, s. 2

Príspevky
Baláž, S.: Hudobná interpretácia a jej estetická hodnota, s. 8
Dečová, M.: Výskum opodstatnenosti hudobných tried gymnázií na Slovensku, s. 23
Dytrtová, K.: Hudební a výtvarné souvislosti, s. 14
Medňanská, I.: Systematika hudobnej pedagogiky Ladislava Burlasa a odraz spoločenských zmien v postavení jednotlivých  disciplín, s. 11
Pirníková, T.: Možnosti pedagogickej interpretácie hudby prostredníctvom hudobno- dramatických projektov pre deti, s. 5
Sokolová, K.: Výtvarná výchova na ZŠ – reflexia príčin jej dnešného stavu, s. 20
Šimčík, D.: Slovensko- japonsko- taiwanské hudobno- pedagogické indikátory učiteľskej prípravy a hudobnej výchovy, s. 27
Zitová, L.: Muzikoterapie u dětí s Downovým syndromem, s. 35

Informácie, aktuality, recenzie
Bartková, R.: Akordeonisti v Rajeckých Tepliciach – súťažne i rekordne, s. 38
Kačkovičová, V.: Kongres v tureckom Bolu – euro-ázijská dimenzia hud. pedagogiky, s. 37
Kološtová, M.: Recenzia publikácie Mária Strenáčiková: Historky a príbehy z histórie hudby (Renesancia a barok, Klasicizmus), s. 40
Nechalová, Ľ.: Recenzia publikácie Jan Vičar: Smíšené sbory (1998 – 2008), s.41
Sochorová, Ž.: Výročie Súkromnej ZUŠ Róberta Tatára v Banskej Bystrici, s. 43
Škraban, T.: Hudobná zložka učebníc evanjelického náboženstva pre 1. stupeň ZŠ/1, s. 18
Škvarková, J.: Kto sa na čom vezie – suita podľa rozprávky Korneja Čukovského Tarakanišče, s. 31

Notová príloha
Šamorínsky, Štefan Németh: Kráľka;  Janko,  piesne pre klavír a spev
Felix, B.: Pieseň pre Mopkov – pre klavír a spev
Iršai, J.:   Medvede idú na bicykli – pre klavír
               A za nimi kocúr zadom napred – pre klavír
               A za nimi komáriky na vzdušnej guľôčke – pre klavír
               A za nimi raky na chromom psovi – pre klavír
   Vlci na kobyle – pre klavír
              Levy v aute – pre klavír
              Žaba na metle – pre klavír
             Idú, smejú sa a jedia medovníky – pre klavír
 

číslo 3 – 4


Profily, medailóny, rozhovory
Balcárová, B.: Integrovaný hudobný projekt v podmienkach preprimárnej edukácie/1., s. 5
Balcárová, B.: Integrovaný hudobný projekt v MŠ a formy jeho prezentácie/2., s. 37
Kuliková, K:. K jubileu doc. Mgr. art. Ireny Medňanskej, CSc., obálka, s. 2
Šimonová, K.: Ilja Zeljenka. Svet by nemal byť nasilu okrúhly a bezproblémový, s. 53

Informácie, aktuality, recenzie
Nechalová, Ľ.:  Reminiscencie na sympózium Cantus choralis Slovaca 2010, s. 57

Príspevky
Boroš, T.: Hra so zvončekmi hudby. Zvonkohra – relácia o hudbe pre deti (Slovenský rozhlas), s. 14
Dolán, Eva: Progresívne tendencie vo výučbe klavírnej hry na elementárnom stupni v Maďarsku, s. 20
Fresserová, B.: Využiteľnosť piesňovej tvorby slovenských skladateľov, s. 23
Hírešová, K.: Trinity Guildhall London, s. 34
Kozelská, I.: Nové cesty v profesionální hlasové přípravě učitelů, s. 41
Langsteinová, E.- Felix, B.: Dilema autorov učebníc Hv, s. 9
Novotná, J.: Dětský pěvecký sbor jako přínos nebo nutnost? s. 46
Strenáčiková, M.: Historky a príbehy z histórie hudby..., s. 51
Válková, S.: Vizualizácia informácií v hudobno- výchovnom procese, s. 49

Informácie, aktuality, recenzie
Nechalová, Ľ: Reminiscencie na sympózium Cantus choralis Slovaca 2010, s. 57
Šimčík, D.: Teória a prax hudobnej výchovy – prvá doktorandská konferencia katedier hudobnej výchovy pedagogických fakúlt ČR a SR, s. 56
Škraban, T.: Hudobná zložka učebníc evanjelického náboženstva pre 1. stupeň ZŠ/1, s. 18
Škraban, T.: Hudobná zložka učebníc evanjelického náboženstva pre 1. stupeň ZŠ/2, s. 44

Notová príloha:
Haľamová, Mirka/Šimulčíková, Jana.: Korčuliari – pre klavír a spev
   Futbalisti – pre klavír a spev


Múzy v škole 2011


číslo 1 – 2

Profily, medailóny, rozhovory
Pre deti? S deťmi! – rozhovor s  prof. Jurajom Hatríkom, obálka s. 2
-red.: Spomíname – Ivan Poledňák, s. 44 

Príspevky
Boroš, T.: Všeobecnosť nie je povrchnosť, s. 8 
Jenčková, E.: Profesní příprava učitelů hudební výchovy v současném systému vzdělávání, s. 4
Langsteinová, E. – Felix, B.: Synopsie súčasnej hudobnej pedagogiky, s. 6
Pappová, J.: Poďme do ZOO, hudobno – výtvarno – literárny projekt, s. 42 + obálka, s. 4
Teória a prax hudobnej výchovy – druhá doktorandská konferencia PF ČR a SR
Kodejška, M.: Doktorandské studijní programy a hudební výchova ve všeobecných školách v ČR a SR, úvodný referát, s. 10
Goliášová, K.: Výskum názorov slovenských a českých pedagógov na ŠVP pre ZUŠ, s. 11
Hederová, L.: Inštrumentálne činnosti školskej hudobnej edukácie vo Fínsku, s. 14
Kaščáková, L.:Rozvoj hudobnosti detí predškolského veku v podmienkach školskej a rodinnej výchovy, s. 16
Masaryková, Z.: Školské hry ako zdroj inšpirácie pre uplatnenie hudobnodramatických činností v súčasnosti, s. 17
Najsrová, A.: Využití duchovní hudby v poslechových činnostech Hv na gymnáziích, s. 19 
Schwarz, J.: Film jako prostředek popularizace hudby, s. 21
Sládková, A.: Interaktivní prezentace: nový trend při poslechu hudby na ZUŠ, s. 22
Stratil, P.: Souvislosti hudebních postojů a preferencí dětí a jejich rodičů, s. 23
Šramková, M.: Osobnostný kompetenčný profil učiteľa uplatňujúceho prvky tvorovej dramatiky v hudobnej edukácii, s. 25
Vacková, L.: Možnosti hudebně pohybové výchovy na II. stupni ZŠ, s. 28
Vrábľová, Ľ.: Virtuálne hudobné kompetencie žiaka nižšieho sekundárneho vzdelávania v oblasti percepcie hudby a ich rozvoj v hudobno-edukačnom procese, s. 29
Zahatlanová, M.: Vzťah detí k ľudovým piesňam a úroveň poznania regionálneho folklóru na troch ZŠ v oblasti Drotárie, s. 32
Didaktika výtvarného umenia – koncepty, kontexty, prax; medzinárodná konferencia na UMB
Fujeríková, Z.: Maliarsky experiment a jeho teoretické východiská, s. 34
Királová, Z.: Fotografia vo vyučovaní výtvarnej výchovy na ZŠ, s. 37
Koscelníková, A.: Písmo, text a obraz v didaktike výtvarného umenia, s. 39
Informácie, aktuality, recenzie
Škvareková, M.: Výber z výtvarných prác doktorandského štúdia, obálka, s. 3 

Notová príloha
P. Špilák uvádza: Belo Felix: Intervaly, cyklus detských piesní pre spev a klavír


číslo 3 – 4

Profily, medailóny, rozhovory
Pazúrik, M. – Siváček, P.: Spevácky zbor slovenských učiteľov, obálka, s. 2
Poliak, A.: Jubilujúci skladateľ, medailón Z. Mikulu, obálka s.3

Inovačný projekt výučby
Bahledová, T.: Detské hudobné divadlo v hudobnej edukácii, s. 14
Kružíková, L.: Muzikoterapie ve speciálněpedagogické praxi, s. 17 
Ladiverová, T.: Inovatívne metódy a techniky vyučovania spevu v súčasnej škole vo vzťahu k iným hudobným aktivitám žiakov, s. 12
Poliak, A.: Význam detského speváckeho zboru pri formovaní osobnosti, s. 11
Škvareková, M.: Využitie pracovného zošita pri plnení výchovnovzdelávacích cieľov galérie a školy, s. 18
Turák, F.: Zopár myšlienok na margo polyestetickej edukácie, s. 6
Váňová, H.: Hudební psychologie pro učitele, s. 8
Valica, M. – Fridrichová, P.: Inovačný projekt výučby etickej výchovy, s. 4

Podnety pre prax
Felix, B.: Malá veľká hudba W. A. Mozarta, s. 28
Hederová, L.: Peripetie jedného experimentu, s. 32
Kopčanová-Hanzlová, S.: Kde sú hranice? s. 35
Marosz, D.: Spevácka škola – staronový model vyučovania Hv v Maďarsku, s. 26
Poliak, A.: Dynamika, nuansy v speváckom zbore, s. 25
Prchal, J.: Proč je dobré přijet do Liberce – třeba i ze Slovenska? s. 34
Zaťko, Ľ.: Supertrieda, s. 23  

Jubileá
Kološtová, M.: Poézia môjho života – k 75. narodeninám V. Gajdoša, s. 38
Urban, M.: Folklórny súbor ako pedagogická platforma, s. 37

Recenzie
Kološtová, M.: Recenzia publikácie Hudba pre deti – multimediálne projekty, s. 39
Sokol, M.: Recenzia publikácie J. Kudlička: Kniha o krajine, s. 39
Kružíková, L.: Recenzia publikácie M. Beníčková: Muzikoterapie a specifické poruchy učení, s. 40